سگ های جدید سگ های جدید سگ های جدید

خرید و فروش سگ های نگهبان

سگ فروش سگ خرید سگ

هاسکی چاو چاو ژرمن سرابی روتوایلر

فروش حیوانات
فروش سگ اینگلیش بولداگ
اینگلیش بولداگ
نام و نام خانوادگی: قمصری
نام حیوان: اینگلیش بولداگ

جنسیت: نروماده

نژاد: اینگلیش بولداگ

سن: یک ساله
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت وآی دی کارت
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: واردات اینگلیش بولداگ
حداقل قیمت: 3500000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: آموزش اینگلیش بولداگ
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/18

کد اگهی سگ برای فروش: 1186

فروش سگ شی هوا هوا
شی هوا هوا
نام و نام خانوادگی: قمصری
نام حیوان: شی هواهوا
جنسیت: نروماده

نژاد: شی هوا هوا

سن: 3ماهه
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت وآی دی کارت
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: پرورش شی هواهوا
حداقل قیمت: 3500000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: آموزش شی هواهوا
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/18

کد اگهی سگ برای فروش: 1185


فروش سگ شیتزو تریر
شیتزو تریر
نام و نام خانوادگی: قمصری
نام حیوان: شیتزو تریر

جنسیت: نروماده

نژاد: شیتزو تریر

سن: 45روزه
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت وآی دی کارت
وضعیت واکسیناسیون: انگل زدایی شده
علت فروش: پرورش شیتزوتریر
حداقل قیمت: 500000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: آموزششیتزوتریر
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/18

کد اگهی سگ برای فروش: 1184

فروش سگ سرابی
سرابی
نام و نام خانوادگی: قمصری
نام حیوان: سرابی
جنسیت: نروماده

نژاد: سرابی

سن: 35
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت وآی دی کارت
وضعیت واکسیناسیون: انگل زدایی شده
علت فروش: پرورش سرابی اصیل
حداقل قیمت: 2500000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: آموزش سرابی
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/18

کد اگهی سگ برای فروش: 1183


فروش سگ آلابای
آلابای
نام و نام خانوادگی: قمصری
نام حیوان: آلابای

جنسیت: نروماده

نژاد: آلابای

سن: 45روزه
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت وآی دی کارت
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: واردات بستون تریر
حداقل قیمت: 3500000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: آموزش آلابای
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/18

کد اگهی سگ برای فروش: 1182

فروش سگ بستون تریر
بستون تریر
نام و نام خانوادگی: قمصری
نام حیوان: بستون تریر
جنسیت: نروماده

نژاد: بستون تریر

سن: 45روزه
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت وآی دی کارت
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: واردات بستون تریر
حداقل قیمت: 3500000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: آموزش بستون تریر
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/18

کد اگهی سگ برای فروش: 1181


فروش سگ بدلینگتون تریر
بدلینگتون تریر
نام و نام خانوادگی: قمصری
نام حیوان: بدلینگتون تریر

جنسیت: نروماده

نژاد: بدلینگتون تریر

سن: 45روزه
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت وآی دی کارت
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: واردات بدلینگتون تریر
حداقل قیمت: 3500000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: آموزش بدلینگتون تریر
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/18

کد اگهی سگ برای فروش: 1180

فروش سگ دالمیشن
دالمیشن
نام و نام خانوادگی: علی اکبر
نام حیوان: دالمیشن
جنسیت: نروماده

نژاد: دالمیشن

سن: 2 ماهه
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت وآی دی کارت
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: واردات دالمیشن
حداقل قیمت: 3500000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: آموزش دالمیشن
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/15

کد اگهی سگ برای فروش: 1179


فروش سگ بردرکولی
بردرکولی
نام و نام خانوادگی: علی اکبر
نام حیوان: بردر کولی

جنسیت: نروماده

نژاد: بردرکولی

سن: 2 ماهه
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت وآی دی کارت
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: واردات بردرکولی
حداقل قیمت: 3500000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: آموزش بردرکولی
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/15

کد اگهی سگ برای فروش: 1178

فروش سگ افغان هوند
افغان هوند
نام و نام خانوادگی: علی اکبر
نام حیوان: افغان هوند
جنسیت: نروماده

نژاد: افغان هوند

سن: 2 ماهه
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت وآی دی کارت
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: واردات افغان هوند
حداقل قیمت: 3500000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: آموزش افغان هوند
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/15

کد اگهی سگ برای فروش: 1177


فروش سگ روتوایلر
روتوایلر
نام و نام خانوادگی: علی اکبر
نام حیوان: روتوایلر

جنسیت: نروماده

نژاد: روتوایلر

سن: 2 ماهه
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت وآی دی کارت
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: پرورش روتوایلر
حداقل قیمت: 2000000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: آموزش روتوایلر
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/15

کد اگهی سگ برای فروش: 1176

فروش سگ ژرمن شپرد
ژرمن شپرد
نام و نام خانوادگی: سید مهدی سید حسینی
نام حیوان: توله های ژرمن شپرد
جنسیت: نر و ماده

نژاد: ژرمن شپرد

سن: 5ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: پرورش ژرمن شپرد
حداقل قیمت: 500000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: آموزش ژرمن شپرد
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/13

کد اگهی سگ برای فروش: 1175


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ...  
خرید حیوانات
خرید سگ بیچون فرایز
نام و نام خانوادگی: عباس جمشیدی
حداکثر قیمت: 2000000
نژاد: بیچون فرایز
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: بیچون فرایز اصیل
تاریخ ایجاد:
نام و نام خانوادگی: جیرانی
حداکثر قیمت: 1000000
نژاد: هاسکی
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: هاسکی اصیل
تاریخ ایجاد:
خرید سگ چاوچاو
نام و نام خانوادگی: زمانی
حداکثر قیمت: 2500000
نژاد: چاوچاو
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: چاوچاو اصیل
تاریخ ایجاد:
نام و نام خانوادگی: زمانی
حداکثر قیمت: 1000000
نژاد: شیتزو
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: شیتزوی اصیل
تاریخ ایجاد:
خرید سگ فرنچ بولداگ
نام و نام خانوادگی: فریدونی
حداکثر قیمت: 2000000
نژاد: فرنچ بولداگ
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: فرنچ بولداگ اصیل
تاریخ ایجاد:
نام و نام خانوادگی: فریدونی
حداکثر قیمت: 1000000
نژاد: دوبرمن
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: دوبرمن اصیل
تاریخ ایجاد:
خرید سگ ژرمن شپرد
نام و نام خانوادگی: علی اکبر
حداکثر قیمت: 1500000
نژاد: ژرمن شپرد
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: ژرمن شپرد اصیل
تاریخ ایجاد:
نام و نام خانوادگی: علی اکبر
حداکثر قیمت: 2000000
نژاد: شی هواهوا
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: شی هواهوا اصیل
تاریخ ایجاد:
خرید سگ بستون تریر
نام و نام خانوادگی: فریدونی
حداکثر قیمت: 2000000
نژاد: بستون تریر
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: بستون تریراصیل
تاریخ ایجاد:
نام و نام خانوادگی: حسینی
حداکثر قیمت: 2000000
نژاد: روتوایلر
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: روتوایلر اصیل
تاریخ ایجاد:
خرید سگ بردرتریر
نام و نام خانوادگی: شهرام
حداکثر قیمت: 1000000
نژاد: بردرتریر
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: توله بردرتریر تعداد خریدارم
تاریخ ایجاد:
نام و نام خانوادگی: شهرام
حداکثر قیمت: 1500000
نژاد: آلابای
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: توله سگ آلابای خریدارم
تاریخ ایجاد:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ...  
فرم خرید حیوان
  1. نام
  2. حداکثر هزینه(تومان)
  3. نژاد خاصی مد نظر دارید؟
  4. توضیحات
  5. ایمیل(*)
  6. تلفن همراه(*)
  7. آدرس
  8. 11500 کد بالا را در زیر وارد کنید:
  9.  
فرم فروش حیوان
  1. نام صاحب حیوان
  2. نام حیوان
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. وضعیت شناسنامه
  7. وضعیت واکسیناسیون
  8. علت فروش
  9. حداقل قیمت(تومان)
  10. عکس
  11. ایمیل(*)
  12. تلفن همراه(*)
  13. آدرس
  14. توضیحات
  15.  
  1. نام صاحب حیوان
  2. نام حیوان
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. وضعیت شناسنامه
  7. وضعیت واکسیناسیون
  8. علت واگذاری
  9. مشخصات خانواده ای که می خواهید سگ را واگذار نمایید
  10. عکس
  11. ایمیل(*)
  12. تلفن همراه(*)
  13. آدرس
  14. توضیحات
  15.  
  1. نام صاحب حیوان
  2. نام حیوان
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. چه مشخصات خاصی برای همسر سگ خود می خواهید؟
  7. عکس
  8. ایمیل(*)
  9. تلفن همراه(*)
  10. آدرس
  11. توضیحات
  12.  
  1. نام
  2. نام خانوادگی
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. وضعیت واکسیناسیون
  7. علایم بیماری
  8. ایمیل(*)
  9. تلفن همراه(*)
  10. توضیحات
  11.  
  1. نام
  2. جنسیت
  3. نژاد
  4. سن
  5. نوع تربیت
  6. ایمیل(*)
  7. تلفن همراه(*)
  8. توضیحات
  9. طراحی و پیاده سازی توسط تیم برنامه نویسی جنود  
10صفت سگ که اگرمومن داشته باشد رستگارمیشود

حضرت علی میفرمایند:

 سگ ۱۰ صفت دارد که شایسته است هر مؤمن واقعی داشته باشد تا به کمال برسد.

 ۱) سگ را درمیان مردم قدر و منزلتی نیست واین حال مسکینان و بیچارگان است.

 ۲) مال وملکی از آن سگ نیست واین همان صفت مجردان و فرشتگان است.

 ۳) سگ لانه و خانه ی معینی ندارد و هرجا که برود رفته است. و این علامت متوکلان است.

۴) سگ اغلب اوقات گرسنه است و این عادت صالحان است.

 ۵) سگ اگرصد تازیانه از دست صاحب خود بخورد، در خانه او را رها نمی کند و این صفت مریدان حقیقی است.

 ۶) شب هنگام به جز اندکی نمی آرامد و این حالت عاشقان و دوستداران است.

 ۷) هرگاه رانده شود وستم بیند، چون صدایش کنند بدون دلگیری باز گردد واین صفت فروتنان است.

 ۸) هر خوراکی که صاحبش به او بدهد راضی است و این صفت و حال قانعان است.

 ۹) بیشتر اوقات لب فرو بسته وخاموش است و این علامت خائفان است.

 ۱۰) وقتی بمیرد هیچ میراثی بر جای نمی گذارد واین حال زاهدان حقیقی است.داشته باشد تا به کمال برسد.

 

منبع:

نشان از بی نشانها، چاپ هجدهم، ج اول، ص ۳۱۰کتاب در ثمین و ماء مَعین چاپ دوم صفحه ۴۵۷ ـ تالیف آیت الله سید مجتبی حسینی میر صادقی زنجانی و کتاب لئالی الاخبار ج ۵ – ص ۳۸۷- ۳۸۸تحریر المواعظ العددیة،

جک راسل مهربان

ه گزارش شنوباس این سگ باوفا از بچه گربه ها مراقبت می کند. پِپو نه تنها با بچه گربه ها بازی می کند بلکه همانند یک مادر مهربان به آنها رسیدگی می کند. همچنین، پپو دارای یک برادر گربه به نام “گس” است.

 آن چه موجب شهرت این سگ شده علاقه وی به مراقبت از بچه گربه ها است. پپو نه تنها با بچه گربه ها بازی می کند بلکه همانند یک مادر مهربان به آنها رسیدگی می کند. همچنین، پپو دارای یک برادر گربه به نام “گس” است.

سگی که دوبینی دارد
یک سگ اسکاتلندی 9 ماهه در حال حاضر دارای دو بینی است. پس از این که چهار صاحب قبلی به دلیل این نقص او را رها کردند توسط مرکزی در گلاسکو – اسکاتلند پشتیبانی شد.
به گزارش جام نیوز، صاحبان جدید، بومی شرق اسکاتلند هستند و یکی از چهار نامزد از سراسر جهان که برای نگهداری از این سگ انتخاب شده‌اند.
آنجلا مک آلیستر دامپزشک این مرکز نگهداری از سگ گفت: این سگ از بدو تولد با دوبینی به دنیا آمده است و مشکلی از نظر تنفسی ندارد.

سگی که فقط با گربه ها خوابش میبرد

 یک سگ نه ساله ی بزرگ که قلب مهربانی دارد دشمنی دیرینه ی سگ و گربه را نقض کرده است

این سگ هر شب در میان ده ها گربه خوابیده و انگار بدون آنها خوابش نمی برد.

صاحب این سگ می گوید از یکسال پیش متوجه این قضیه شده و در کمال تعجب دیده است که این سگ با مهربانی ده ها گربه ی ولگرد را که از سرمای خیابان به او پناه می آورند در کنار خود جای می دهد.

سگ چهار گوش

 

گفتارنیوز:سگی به نام «شون شون» كه دارای چهارگوش است در رسانه‌های چینی معروف شد.
پنگ كیانگ از استان شین جیانگ صاحب این سگ است. او می‌گوید یك سال پیش یكی از دوستان شون‌شون را به او هدیه داده است.
 
به نقل از روزنامه دیلی‌تلگراف، پنگ می‌گوید: در ابتدا شون شون هیچ تفاوتی با سگ‌های دیگر نداشت تا این كه شش ماه پیش متوجه شدیم پشت گوش‌های اصلی او یك جفت گوش دیگر در حال رشد كردن هستند.
خانواده پنگ ابتدا زیاد اهمیتی به این موضوع ندادند اما پس از مدتی متوجه شدند كه گوش‌های ثانویه بلند و بلندتر شدند تا جایی كه اندازه آنها حتی از گوش‌های اصلی سگ هم بیشتر شد به طوری كه طول آنها به 10 سانتی‌متر رسید.
12345678910...